03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12 +38 (044) 526-33-36 nature_us@ukr.net АРХІВ НОМЕРІВ
Збалансоване природокористування

ЗАВАНТАЖИТИ "ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ"

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Етапи розгляду матеріалів:

  • Модерація. Надіслані до редакції матеріали розглядаються модераторами щодо їх відповідності вимогам до оформлення. За результатами модерації стаття може бути повернена автору на доопрацювання.
  • Рецензування. Після модерації стаття проходить рецензування членами редколегії, а також за необхідності анонімними зовнішніми фахівцями. Середній термін рецензування становить 2–3 місяці.
  • Стаття приймається або відхиляється на підставі висновків рецензентів і рішення головного редактора. Відхилені статті повторно не розглядаються. Основні причини відхилення статей – відсутність наукової новизни, низька оригінальність, плагіат, невідповідність науковій сфері журналу.
  • Статті, що отримали позитивні рецензії і прийняті до публікації редакцією, будуть опубліковані відповідно до черговості надходження.

Редакція журналу «Збалансоване природокористування» приймає до розгляду статті з дотриманням таких вимог: Статті мають бути написані українською, російською або англійською мовами. Представлені для публікації статті мають бути оригінальними (раніше не опублікованими в інших виданнях), актуальними, відповідати профілю журналу, мати новизну, містити опис основних результатів дослідження. Середній обсяг статті (без врахування анотації та списку використаних джерел), що публікується в журналі має налічувати 35 000 знаків (з пробілами): мінімальний – 20 000, максимальний – 45000 знаків. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,0; поля з усіх сторін – 20 мм. Приклад оформлення статті наведено у додатку 1. Структура статті: індекс УДК (вирівнювання відповідно до лівого краю); назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери); відомості про автора (-ів) українською мовою: ініціали та прізвище, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (з указанням країни та міста), адреса електронної пошти для кожного співавтора (вирівнювання відповідно до лівого краю); анотація (українською мовою). Обсяг анотації – 200–250 слів. Анотація має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або методологію його проведення, результати роботи, науковий внесок, висновки та сферу застосування результатів; ключові слова (10–15 слів); текст статті із урахуванням необхідних елементів (пункт 5 Вимог).

Текст статті з відображенням у ній обов’язкових елементів згідно з вимогами МОН України має таку послідовність:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор;

 

виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

постановка завдання; матеріали та методи досліджень; викладення основного матеріалу дослідженняз повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з проведеного дослідження;

список використаних джерел не менше ніж 15 джерел за черговістю їх згадування (оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015).

Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються у тексті. Рисунки повинні бути згруповані та виконані в чорно-білому форматі. Формат таблиць та рисунків – лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Формули (зі стандартною технічною нумерацією) мають бути виконані в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Посилання на літературу слід наводити безпосередньо в тексті у квадратних дужках, вказуючи його порядковий номер у списку джерел, та через кому позначити конкретну сторінку.

Після списку використаних джерел надається інформація про автора (-ів) українською мовою: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступень, вчене звання кожного автора; посада та повна назва організації – місця роботи, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти для кожного автора.

У наступному блоці інформації – відомості про автора англійською, назва статті та анотація англійською мовою(ідентичні українським). Анотація має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або методологію проведення роботи, результати роботи, науковий внесок, висновки та сферу застосування результатів. Переклад матеріалів, що подаються англійською мовою, повинен бути виконаний або відредагований професійним перекладачем. Комп'ютерний переклад не допускається. Якщо текст статті англійською мовою виконано не професійно, потребує значного обсягу редагування, він може бути повернений автору на доопрацювання або відхилений від публікації.

Згідно зі стандартами міжнародних систем цитування, автори статей також мають подавати список використаних джерел (References) відповідно до вимог APA (American Psychological Association). Вимоги та приклад оформлення References наведено у додатку 2.

Після References подається інформація про автора (-ів) англійською мовою: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступінь, вчене звання кожного автора; посада та повна назва організації – місця роботи, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти для кожного автора.

Статті слід надсилати в електронному вигляді у форматі MicrosoftWord за адресою: nature_us@ukr.net . Телефон редакції: (044) 526-33-36. Після прийняття статті до публікації, автором надсилається копія документа про сплату вартості видавничо-поліграфічних витрат. Вартість однієї сторінки публікації – 65 грн (включаючи пересилання журналу автору статті). Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за банківськими реквізитами:

Одержувач: ТОВ «Екоінвестком»

Код за ЄДРПОУ: 37716239

р/р26007052711248 у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО300711.

Призначення платежу: за підготовку статті до публікації в журналі «Збалансоване природокористування» з відміткою прізвища відправника.

ЗАВАНТАЖИТИ "ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОПУ БЛІКУВАННЯ"

Адреса редакції