Get Adobe Flash player

Вимоги до підготовки матеріалів

для опублікування у науково-практичному журналі

«Збалансоване природокористування»

Засновники: Інститут агроекології і природокористування НААН

ТОВ «Екоінвестком»

Редакція журналу «Збалансоване природокористування» приймає до розгляду статті з дотриманням таких вимог:

1. Стаття має відповідати проблематиці журналу: проблеми екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

2. Статті мають бути написані українською, російською або англійською мовою.

3. Структура статті: індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт); прізвище та ініціали автора(ів) статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю, напівжирний шрифт, курсивом); назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), анотація (резюме) курсивом (3-4 рядки) і ключові слова (5-7 слів); текст статті із зазначенням необхідних елементів (пункт 3 даних вимог).

4. Текст статті, з відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами МОН України, а саме: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; постановка завдання та методика досліджень; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; список використаної літератури (оформлений відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

5. Після літератури подаються анотації (3-4 рядки) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на двох мовах – російською та англійською (друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman).

6. Обсяг статті – 8-15 сторінок тексту формату А4,  набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм. Приклад оформлення статті дивіться у додатку 1.

7. Таблиці (друкується через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Графіки та діаграми дублюються в окремому файлі в Microsoft Excel.Формат таблиць та рисунків лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом та вирівнювати по центру. Формули (з стандартною технічною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

8. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті; відомості про авторів в окремому файлі: поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. Вартість однієї сторінки публікації – 60 грн. (включаючи пересилання журналу автору статті).

9. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, ТОВ «Екоінвестком».

Телефон для довідок: (044) 526-33-36

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

10. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за банківськими реквізитами:

Одержувач: ТОВ «Екоінвестком»

Код за ЄДРПОУ: 37716239

р/р 26007052711248 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711.

Призначення платежу: за публікацію статті в журналі «Збалансоване природокористування» з відміткою прізвища відправника.

 

 

 

 

Додаток 1

Приклад оформлення статті

 

УДК 338.1 : 332.14

Шкуратов О.І.,

к.е.н., завідувач відділу економіки

природокористування в агросфері,

Інститут агроекології і природокористування НААН

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки аграрного виробництва на основі використання економічних методів і важелів та взаємодії нормативно-правового, методичного й інформаційного елементів.

Ключові слова: екологічна безпека, організаційно економічний механізм, аграрний сектор, економічні методи, важелі.

  

Постановка проблеми.Спрямування аграрної політики на підтримку вітчизняного виробництва….

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретичною базою дослідження та сформованих висновків стали праці…

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад формування організаційно-економічного механізму…

Виклад основного матеріалу дослідження.Сучасний стан сільського господарства в Україні потребує дієвого…

Висновки та перспективи подальших досліджень.Таким чином, назріла необхідність у зміні еколого-економічних…

 

Список використаної літератури

  1. Віленчук О.М. Особливості використання екологічного страхування в аграрному природокористуванні / О.М. Віленчук // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 8. – С. 51–56.
  2. Воронецька І.С. Розвиток екологічного маркетингу в контексті еколого-економічної безпеки агропродовольчого ринку / І.С. Воронецька // Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища: Зб. наук. пр. [У 2 ч.]. – К.: ІЕПіСР НАН України, 2011. – Ч. 2. – С. 86–94.

 

Шкуратов А.И.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация: Обоснованы теоретико-методические принципы организационно экономического механизму экологической безопасности в аграрном секторе экономики на основе использования экономических методов и рычагов и взаимодействия нормативно правового, методического и информационного элементов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, организационно экономический механизм, аграрный сектор, экономические методы, рычаги.

 

Shkuratov O.I.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM ENSURE ECOLOGICAL SAFETY AGRICULTURAL PRODUCTION

Resume: Grounded teoretiko-methodical principles organizationally economic to the mechanism of ecological safety in the agrarian sector of economy on the basis of the use of economic methods and levers and co-operation normatively legal, methodical and informative elements.

Keywords: ecological safety, organizationally economic mechanism, agrarian sector, economic methods, levers.

Відвідувачі

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі